Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Biologické filtry pro dočištění odpadních vod UBF

 Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná.
Filtr je nutné  osadit za biologický septik    jako další stupeň čištění odpadní vody, ale v případě požadavku vodoprávního řízení též za čističku odpadních vod UK - S   

Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.


Filtry jsou vyráběny jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén  bez nutnosti obetonování. Předčištěná voda z čističky nebo septiku natéká přes filtrační koše do filtru. Koše jsou uloženy ve střední části nádrže, a jsou neustále zaplaveny. Koše vyplněné filtrační vložkou se postupně obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem a to zpět do čističky odpadních vod  nebo septiku . Na odtoku filtru je umístěna jemná filtrační vložka v PP potrubí DN 100, která slouží k dočištění a zachycení zbytkových nečistot. Filtrační vložku lze jednoduchým způsobem vyjmout a přečistit. Filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Osazení filtru

 • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž obetonovat (nutno konzultovat s výrobcem).

Filtr se osazuje na vybetonované dno stavební jámy, která musí být cca o 20cm větší než je průměr filtru. Hloubka výkopu je závislá na  na hloubce uložení přívodního potrubí.  Nádrž filtru se osadí do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupné obsypání  pískem nebo vytěženou zeminou o menší zrnitosti.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrží, a to min. 1,5 m. !!! od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení je nutno konzultovat s výrobcem.

Provozování filtru

1x za 6 měsíců je potřeba provést vizuální kontrolu filtru a při běžném provozním zatížení provést odčerpání přebytečného kalu vestavěným kalovým čerpadlem a vyčistit  filtrační koše a filtrační vložku na odtoku  proudem vody.

 

Výhody biologických filtrů:

 • minimální nároky na prostor
 • možnost trvalého či přerušovaného provozu
 • snadná a rychlá instalace
 • minimální náklady na provoz
 • jednoduchá obsluha a údržba.
 

Filtr splňuje

 • ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"
 • ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
 • Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.
 Pískové filtry pro dočištění odpadních vod UZF

Pískové filtry slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů. V kombinaci s předřazeným tříkomorovým septikem nebo biologickou čistírnou odpadních vod  typové řady EU  tvoří kompaktní celek vhodný jak pro trvalý provoz (rodinné domy), tak i pro přerušovaný provoz (rekreační chaty, chalupy apod.).Předčištěná voda z čističky  nebo septiku  natéká do horní větve nátokového vedení. Toto vedení je perforované a  voda protéká skrz filtrační vrstvy ke dni nádrže. V filtračních vrstvách dochází k dočištění vody. U dna nádrže vtéká přečištěná voda do perforovaného odtokového potrubí a tím je odváděna mimo prostor zemního filtru.

 • Filtr je nutné  osadit za biologický septik    jako další stupeň čištění odpadní vody, ale v případě požadavku vodoprávního řízení též za čističku odpadních vod UK - S 
 • kombinaci se septikem je celková účinnost čištění min 92%a v kombinaci s biologickou čistírnou odpadních vod  až  97%
 • Velkou výhodou zemního filtru jsou minimální náklady na provoz (není potřeba el. energie).
 • Všechny části filtru jsou svařeny z velmi odolného a stabilního polypropylenu.

Přečištěné odpadní vody lze na základě příslušného povolení vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže. 


Pískový zemní filtr je sestaven z nátokového rozdělovacího potrubí, plastové nádrže a sběrné šachty. Do nádrže jsou uloženy rozdělovací a sběrné trubky (DN 110), které jsou vyvedeny nad úroveň terénu, aby bylo zajištěno optimální provzdušnění filtru. Filtr je zakryt geotextilií a vrstvou prosáté zeminy (cca 40 cm).Osazení filtru
Zemní filtr se usadí na zpevněnou plochu. Vnitřek vany se vyplní (za současného obsypávání filtru prosátou zemnou) předepsanými vrstvami písku a štěrku (písek a štěrk není součástí dodávky zemního filtru). Po urovnání terénu je možné plochu nad zemním filtrem zatravnit. Plocha nad filtrem je pochozí a není určena pro další zatížení.


Volat +420-608 060 664
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry
Biologické a zemní filtry

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích