Zemní filtry

Pískové zemní filtry UZF slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných Zemní filtr domků či rekreačních objektů. V kombinaci s předřazeným tříkomorovým septikem nebo biologickou čistírnou odpadních vod typové řady EU  tvoří kompaktní celek vhodný jak pro trvalý provoz (rodinné domy), tak i pro přerušovaný provoz (rekreační chaty, chalupy apod.).Předčištěná voda z čističky nebo septiku natéká do horní větve nátokového vedení. Toto vedení je perforované a  voda protéká skrz filtrační vrstvy ke dni nádrže. V filtračních vrstvách dochází k dočištění vody. U dna nádrže vtéká přečištěná voda do perforovaného odtokového potrubí a tím je odváděna mimo prostor zemního filtru.Zemní filtr

  •  Filtr je nutné  osadit za biologický septik   jako další stupeň čištění odpadní vody, ale v případě požadavku vodoprávního řízení též za čističku odpadních vod UK - S 
  • v kombinaci se septikem je celková účinnost čištění min 92%v kombinaci s biologickou čistírnou odpadních vod až  97% .
  • Velkou výhodou zemního filtru jsou minimální náklady na provoz (není potřeba el. energie).
  • Všechny části filtru jsou svařeny z velmi odolného a stabilního polypropylenu.

Přečištěné odpadní vody lze na základě příslušného povolení vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.


Filtr

Pískový zemní filtr je sestaven z nátokového rozdělovacího potrubí, plastové nádrže a sběrné šachty. Do nádrže jsou uloženy rozdělovací a sběrné trubky (DN 110), které jsou Zemní filtrvyvedeny nad úroveň terénu, aby bylo zajištěno optimální provzdušnění filtru. Filtr je zakryt geotextilií a vrstvou prosáté zeminy (cca 40 cm).

Osazení filtru

Zemní filtr se usadí na zpevněnou plochu. Vnitřek vany se vyplní (za současného obsypávání filtru prosetou zemnou) předepsanými vrstvami písku a štěrku (písek a štěrk není součástí dodávky zemního filtru). Po urovnání terénu je možné plochu nad zemním filtrem zatravnit. Plocha nad filtrem je pochozí a není určena pro další zatížení.

Katalog CARAT Ceník čistíren, septiků, filtrů a čerpacích jímek


Typová řada zemních  filtrů

Typ UZF4 UZF8 UZF12 UZF16 UZF20
Počet připojených obyvatel EO 4 8 12 16 17-21
Max. množství odpadní vody (m³/den) 0,8 1,5 2,2 2,8
Délka (mm) 3 200 4 000 5 500 6 500 6500
Šířka (mm) 1 000 1 000 1 500 1 500 2000
Hloubka (mm) 1 200 1 200 1 200 1 200 1200
Hmotnost bez náplně (kg) 200 280 380 440 450
Užitečný objem písku a drtě v m3 3,8 4,8 9,9 11,7 15,6
Účinnost čištění (%) 96 - 97 96 - 97 96 - 97 96 - 97 96-97

Tisknout