Osazení čistírny

Postup při osazení čistírny EK1

Vybagrování stavební jámy do tvaru válce o průměru dolní podstavy 1720 mm.
- Hloubka výkopu (viz. nákres stavební připravenost) je závislá na hloubce přítokové kanalizace.
- Na štěrkem upravené dno se provede podkladní beton B15 o tl. 150 mm vyrovnaný do vodováhy a bez ostrých výstupků.
- Po zasypání ČOV napojení přítokové a odtokové kanalizace bude okolní volný prostor zasypán prosátou zeminou a bude zhutněn po výškách 300 mm. Zasypání a hutnění bude prováděno při naplnění ČOV vodou.
- Pro přívod tlakových hadic na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit chráničku o průměru 50 mm. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy. Chráničku zajišťuje objednatel.
- Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany ČOV tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypové zeminy k vylomení trubky z pláště ČOV!
- Výška ČOV je 1500 mm. Při uložení do země je nutno si přiobjednat plastovou nástavbu - nástavec. Výška nástavby se měří od spodní hrany přítokové roury do úrovně terénu. Záklop nástavby je pouze pochozí. Při zhotovení nástavby vyzdívkou je nutno celou ČOV obetonovat nebo obezdít. Záklop je doporučeno zateplit vhodnou izolací.
- Membránový kompresor lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV a to do sklepa, ČOV - čistírna odpadních vodgaráže, tech. místnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem.
- Při zhotovení ČOV včetně nástavby o objemu nad 3m3 je ČOV nutno stavebně zabezpečit (např. obetonovat nebo obezdít)
- POZOR!!!! Při napouštění nebo vypouštění ČOV je nutné dodržovat rozdíl hladin mezi jednotlivými  komorami  max. 200 mm.

Tisknout