Instalace čistírny

Určení a příprava místa pro čistírnu odpadních vod

Při výběr místa pro osazení domovní čistírny je třeba vycházet z hloubky, kde ČOV - čistička odpadních vodje uložena kanalizace, která bude odpadní vody do čistírny přivádět. Je potřeba počíta se spádem cca 2 cm / 1m délku potrubí.  Doporučené umístění domovní čistírny je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.). Pokud je přívod kanalizace ve větší hloubce než je standardně umístěné nátokové potrubí v čistírně, je potřeba použít tzv. nástavce. Tyto jsou vyráběny standardně pro výšky 500 mm. 700 mm a 1000 mm. Pro domovní čistírnu UN 28 není třeba vytyčovat ochranné pásmo.
Při instalaci je třeba pouze respektovat následující:
Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod.
Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV – v případě vysoké hladiny spodních vod je třeba konzultace s odborníkem, vysoká hladina spodní vody je při instalaci na závadu.
Napojení dmychadla na rozvod el. energie. Pokud bude mít dmychadlo zásuvku 230V/10A ve víku ČOV, je třeba, aby tato zásuvka měla samostatný jistič v hlavním rozvaděči objektu. Doporučujeme, aby tato přípojka měla na vhodném místě (např. v hlavním rozvaděči) kontrolku správné funkce dmychadla. Případná porucha dmychadla je pak zjištěna bez nutnosti fyzické kontroly dmychadla. Dmychadlo je také možné umístit mimo ČOV a do čistírny přivést pouze tlakový vzduch.


Stavební příprava

Hloubka výkopu je závislá na rozměrech čistírny včetně nástavce a na požadovanémOsazení čistírny do terénu spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze vstupní víko. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 80 cm.
Pod čistírnu je nutné zhotovit betonovou desku o síle 10 až 15 cm, která by měla být z důvodu manipulace o cca 30 cm větší než je půdorys dna.
Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu čistírny, vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet čistírny působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům (zásypová zemina, pohyb terénu apod.). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží. Pro tyto účely se doporučuje umístit do stejného výkopu drenážní sondu s trvalým odvodem vody (čerpadlo s plovákovým spínačem). Sondu s čerpadlem lze objednat a odebrat přímo s čistírnou.

Postup při instalaci

Po usazení čistírny se za současného napouštění vody do čistírny provede její obetonování tak, aby úroveň hladiny vody byla minimálně o 10 cm vyšší než úroveň vnějšího betonu. Beton se používá polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování. Obetonování se provádí po vrstvách cca 50 cm denně. Nehrozí li výskyt spodní vody a čistírna bude vybavena nástavcem menším nežli 100 cm je možné ji obetonovat pouze do výšky 50 cm a zbytek zasypat zeminou (bez příměsi kameniva). Pokud hrozí výskyt spodní vody nebo jestliže bude čistírna vybavena nástavcem s výškou 100cm a více, je nutné ji obetonovat v celé její výšce.


Tisknout