Čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod ČOVČistírny odpadních vod (ČOV) UK-S slouží k čištění odpadních vod z domácností,hotelů a drobných provozoven.

Podle technického řešení můžeme nabídnout průtočné čistírny,  určené především  pro objekty s konstantní spotřebou vody  nebo čistírny se zádržným zásobníkem, vhodné také pro objekty s nárazovou nebo nepravidelnou spotřebou vody.

U obou tupů se konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí.  Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a který je opatřen plastovým  víkem.

Čistírny splňují podmínky ČSN EN 12566-3:2006, je možné je umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možné vypouštět do kanalizace, recipientů nebo použít k závlahám.
Jímky vhodné na jímání přečištěné vody najdete v samostatné kapitole JÍMKY.

 ČOV typu UK - čistírna s vyrovnávací nádrží

ČOV - čistírna odpadních vodVyrovnávací nádrž umožňuje zadržení  většího množství najednou vypuštěné vody (např. z vypuštěné vany) , která je postupně dávkována do  čistící zóny. Tím je zaručena konstantní kvalita odtékající přečištěné vody.

Jedná se o technicky dokonalejší ČOV s pravidelnou recirkulací kalu a s anaerobním předfiltrem s polyetylenovou náplní.  Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur, čímž je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky a pod.

ČOV se skládá ze dvou dílú - ze samonosné plastové nádrže (kontejneru) s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulaceČOV - čistírna odpadních vod a bourání kalu a z plastové  nádoby pro uložení kompresoru a el. ventilů. Oddělené umístění kompresoru chrání kompresor před agresivními výpary a prodlužuje tak jeho životnost. 

Plynulé prokysličování vody v ČOV je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozoně ČOV - čistírna odpadních vodvyvolává potřebnou turbulenci vody a dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií.  Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látekUspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal, čímž je vždy zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a zároveň je zmenšována produkce odpadního kalu. Účinnost čištění se je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr)  pohybuje v hodnotě BSK5 v úrovni  až 99,5 %.

Technické parametry  čistíren UK 

Čističky odpadních vod

Ceny jsou včetně 500 mm vysokého nástavce a plastového poklopu. V případě potřeby je možné objednat i vyšší nástavecDopravu na místo určení jsme schopni zajistit. V ceně je uvedení čistírny do provozu (po dokončení stavebních prací a napojení na nátokové vedení), platí se pouze cestovné technika. V případě zájmu jsme schopni zajistit kompletní osazení, napojení a zprovoznění čistírny (výkop, podbetonování, napojení, obsypání, zahrnutí a zprovoznění.

Katalog CARAT Ceník čistíren, septiků, filtrů a čerpacích jímek


ČOV typu UN - plnoprůtočná čistírna

ČOV - čistírna odpadních vodTechnicky jednodužší ČOV, veškeré čistící postupy ČOV jsou zajišťovány membránovým dmychadlem, osazeným přímo v těle ČOV, které dodává vzduch do jednotlivých čistících zón.

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru čistírny, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Prvotní rozpad biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci čistírny je zajištěn tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru ČOV, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.
Z aktivačního prostoru čistírny voda vtéká do dosedací nádrže spojovacímČOV - čistírna odpadních vod potrubím, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, a recirkulace kalu je zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vysráženého kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či jí akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je  rozvedeno do jednotlivých částí ČOV. Membránové dmychadlo čistírny je řízeno časovými spínacími hodinami. Účinnost čištění se pohybuje v rozmezí 90-95%

Typ čistírny UN- 2/8 UN - 16 UN - 25 UN - 50
Počet EO  2 - 8   8-16 16 - 25 25 - 50
Průměr čistírny d1 v mm 1500 1900 2500 3400
Průměr s výztuhami d2 v mm 1660 2060 2680 3580
Výška čistírny bez nástavce V 1500 1600 1800 2200
Výška nástavce   500   500   500   500
Výška zaústění nátoku Vn 1550 1640 1830 2230
Výška zaústění odtoku Vo 1305 1400 1590 1990
Průměr nátok. vedení DN125 DN150 DN150 DN150
Průměr odtok. vedení DN150 DN125 DN150 DN150
Celková hmotnost kg   150   250   350 600
Štítkový příkon kW/den 1,4 2,2 3,4 6,8
Cena kompletu  bez DPH 29900,- 58500,- 111000,- 151000,-

Ceny jsou včetně 500 mm vysokého nástavce a plastového poklopu. V případě potřeby je možné objednat i vyšší nástavecDopravu na místo určení jsme schopni zajistit.  V ceně je uvedení čistírny do provozu (po dokončení stavebních prací a napojení na nátokové vedení), platí se pouze cestovné technika. V případě zájmu jsme schopni zajistit kompletní osazení, napojení a zprovoznění čistírny (výkop, podbetonování, napojení, obsypání, zahrnutí a zprovoznění.

 

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout