Biologické filtry

Biologické filtry pro dočištění odpadních vod UBF

Biologický filtr

 Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná.

Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.


Filtr

Filtry jsou vyráběny jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén  bez nutnosti obetonování. Předčištěná voda z čističky nebo septiku natéká přes filtrační koše do filtru. Koše jsou uloženy ve střední části nádrže, a jsou neustále zaplaveny. Koše vyplněné filtrační vložkou se postupně obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem a to zpět do čističky odpadních vod nebo septiku. Na odtoku filtru je umístěna jemná filtrační vložka v PP potrubí DN 100, která slouží k dočištění a zachycení zbytkových nečistot. Filtrační vložku lze jednoduchým způsobem vyjmout a přečistit. Filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Osazení filtru

  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž obetonovat (nutno konzultovat s výrobcem).

Filtr se osazuje na vybetonované dno stavební jámy, která Schéma biofiltrumusí být cca o 20cm větší než je průměr filtruHloubka výkopu je závislá na  na hloubce uložení přívodního potrubí.  Nádrž filtru se osadí do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupné obsypání  pískem nebo vytěženou zeminou o menší zrnitosti.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrží, a to min. 1,5 m. !!! od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení je nutno konzultovat s výrobcem.

Provozování filtru

  • Jednou za půl roku je potřeba zkontrolovat filtr a provést odčerpání přebytečného kalu.

Doporučuje se min. 1x za 6 měsíců provést vizuální kontrolu filtru a při běžném provozním zatížení provést odčerpání přebytečného kalu vestavěným kalovým čerpadlem a vyčistit  filtrační koše a filtrační vložku na odtoku  proudem vody.

Výhody biologických filtrů:

  • minimální nároky na prostor,
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu,
  • snadná a rychlá instalace,
  • minimální náklady na provoz,
  • jednoduchá obsluha a údržba.

Typová řada biologických filtrů UBF

Typ Počet Objem Rozměry Hmotnost
Eo Užitný m3 D V Vt Vn Vo Kg
UBF1 2-6 1,2 1,0 2,0 0,7 1,3 1,25 80
UBF2 6-10 2,0 1,3 2,0 0,7 1,3 1,25 105
UBF3 10-14 3,0 1,6 2,0 0,7 1,3 1,25 140
UBF4 14-18 4,0 1,85 2,0 0,7 1,3 1,25 180
UBF5 18-22 4,7 2,0 2,0 0,7 1,3 1,25 220

Vt ...0,7 m platí pro standardní provedení
Vt nad 0,7 možné za příplatek po dohodě s výrobcem

Katalog CARAT Ceník čistíren, septiků, filtrů a čerpacích jímek


Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci s čistírnou odpadních vod EK-S

Dosahované hodnoty vyčištěné odp. vody na odtoku při správně provozované čistírně a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

Ukazatel Dosahované jednotky p m
BSK5 Pod 15 mg/l 15 mg/l 20 mg/l
CHSK Pod 80 mg/l 90 mg/l 100 mg/l
NL Pod 15 mg/l 15 mg/l 20 mg/l

Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci se septikem SK-EK

Dosahované hodnoty vyčištěné odp. vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

Ukazatel Dosahované jednotky p m
BSK5 Pod 25 mg/l 30 mg/l 40 mg/l
CHSK Pod 100 mg/l 120 mg/l 150 mg/l
NL Pod 20 mg/l 30 mg/l 40 mg/l

Filtr splňuje

  • ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"
  • ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
  • Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.

Tisknout